Používáním webů z portálové rodiny praha.eu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používají soubory cookies.  Více informací
Rozumím

Příspěvek na péči

S platností od 1.1. 2012 přecházejí veškerá odvolací řízení týkající se sociálních dávek na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Počínaje tímto datem již nejsou v kompetenci Magistrátu hl.m. Prahy.

Jedná se o agendy:

 • dávky pomoci v hmotné nouzi,
 • dávky státní sociální podpory,
 • dávky pro zdravotně postižené občany,
 • příspěvek na péči,
 • mimořádné výhody pro zdravotně postižené občany

Kontakt:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1
128 00 PRAHA 2
Tel. 221 92 11 11

Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby, a to v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti.

Péčí o vlastní osobu
se rozumí především takové denní úkony, které se týkají zajištění či přijímání stravy, osobní hygieny, oblékání a pohybu.
Soběstačností
se rozumí úkony, které umožňují účastnit se sociálního života, tj. např. schopnost komunikovat, nakládat s penězi či předměty osobní potřeby, obstarat si osobní záležitosti, uvařit si, vyprat a uklidit.

Příspěvek náleží osobě, o kterou je pečováno, nikoliv osobě, která péči zajišťuje. Příspěvek na péči nemůže být přiznán dítěti, které je mladší než jeden rok.

Odstupňování závislosti

Schopnost zvládnout péči o vlastní osobu a být soběstačný je u každého člověka různá, proto zákon rozeznává čtyři stupně závislosti na pomoci jiné osoby:

Stupeň I (lehká závislost),
jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 12 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 5 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti
Stupeň II (středně těžká závislost),
jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 18 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 10 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti
Stupeň III (těžká závislost),
jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 24 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 15 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti
Stupeň IV (úplná závislost),
jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 30 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 20 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti

Výše příspěvku

Výše příspěvku za kalendářní měsíc po novelizaci zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách od 1.8.2009 činí:

1. u osoby do 18 let věku:

 • 3.000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
 • 5.000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
 • 9.000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)
 • 12.000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

2. u osoby starší 18 let:

 • 800 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
 • 4.000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
 • 8.000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)
 • 12.000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

Současně došlo ke zmírnění podmínek pro vznik nároku na příspěvek na péči pro děti do 18ti let tak, aby na něj dosáhly především děti chronicky nemocné (např. diabetes, fenylketonurie, celiakie, nádorová onemocnění apod.), a to tak, že se snižuje počet úkonů, které zakládají nárok na přiznání příspěvku na péči.

Žádost

Žadatel o příspěvek musí dodržet zákonem stanovené povinnosti. O příspěvek je možné požádat na úřadu městské části Prahy, v jejímž spádovém území má žadatel trvalý nebo hlášený pobyt. V prvé řadě musí správně podat žádost o příspěvek na péči a uvést všechny požadované povinné informace, tj. kromě osobních údajů také údaje o tom, jakým způsobem má být příspěvek vyplácen a údaje o tom, kdo bude potřebnou péči zajišťovat.

Žádost o příspěvek na péči a všechny další potřebné formuláře je možné obdržet na úřadu městské části nebo je může stáhnout z internetových stránek Ministerstva práce a sociálních věcí na adrese:
http://portal.mpsv.cz/soc/ssl.

Posouzení

Po podání žádosti následuje proces posouzení stupně závislosti na pomoci jiné osoby, který zahajuje sociální pracovník. Sociální pracovník provede sociální šetření v prostředí, kde žadatel žije. Po provedení sociálního šetření se žádostí o příspěvek zabývá posudkový lékař úřadu práce, který hodnotí funkční dopady zdravotního stavu na schopnost žadatele pečovat o sebe a být soběstačným a vychází přitom z výsledku sociálního šetření.

Pokud se žadatel odmítne podrobit některé z výše uvedených procedur, například neumožní provedení sociálního či zdravotního posouzení, pak ztrácí možnost získat příspěvek na péči.

Rozhodnutí o přiznání a výplatě příspěvku

O tom, zda bude příspěvek přiznán či nikoliv, rozhoduje úřad městské části. Rozhodnutí o příspěvku na péči je doručeno žadateli a v případě, že je kladné, je žadatel (nyní již příjemce příspěvku povinen obecnímu úřadu do 8 dnů písemně ohlásit jakým způsobem a kým mu bude péče zajištěna, pokud tak již neučinil při podání žádosti. Pokud tak neučiní ani po opakované výzvě, je výplata příspěvku zastavena. je velmi důležité, aby příjemce příspěvku uvedl všechny požadované údaje, a to především ty, které se týkají způsobu zajištění péče. Je nezbytné, aby uvedený způsob péče byl doložen podpisem pečující osoby nebo potvrzením poskytovatele sociálních služeb. Tyto údaje se uvádějí na speciálně připravených formulářích.

Výplata příspěvku na péči je zastavena také v případech, kdy je komplexní péče zajištěna v lůžkových zdravotnických zařízeních (nemocnice, léčebny dlouhodobě nemocných, psychiatrické léčebna apod.), ve školských zařízeních pro výkon soudem nařízené ústavní výchovy vyjma dětských domovů, ve výkonu trestu odnětí svobody a vazby. Toto platí v případech, kdy doba pobytu činí alespoň jeden kalendářní měsíc.

O přijetí a ukončení pobytu ve výše vyjmenovaných zařízeních je příjemce příspěvku povinen informovat místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působnosti. Pokud z různých důvodů toho není schopen, pak má tuto povinnost ta osoba, která zabezpečuje pomoc anebo pobytové zařízení sociálních služeb (v případě, že v tomto zařízení osoba žije).

Způsob výplaty

Zákon umožňuje obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností vyplácet příspěvek v hotovosti(tj. poštovní poukázkou) nebo na účet, který příjemce určí. Nárok na výplatu příspěvku vzniká podáním žádosti o přiznání příspěvku. Příspěvek může být přiznán a vyplácen nejdříve od počátku kalendářního měsíce, ve kterém bylo zahájeno řízení o přiznání příspěvku. První výplata příspěvku zahrnuje výplatu příspěvku i za období, ve kterém probíhalo správní řízení. Příspěvek na péči se zpravidla nezapočítává jako příjem pro účely jiných dávkových systémů ani pro účely daní.

Na co je příspěvek určen

Příspěvek lze použít pouze na ty výdaje, které souvisejí se zabezpečením pomoci a podpory osobě, která je závislá na péči jiné osoby. Může být tedy „spotřebován“ jako úhrada za péči, kterou zajišťuje poskytovatel sociální služby a samozřejmě také na výdaje, které vzniknou pečující osobě, tj. rodinnému příslušníkovi či jiné osobě, která není poskytovatelem sociální služby. Dá se také předpokládat, že oba výše uvedené způsoby bude příjemce kombinovat dle vlastní potřeby.

Kontrola využití příspěvku

Způsob využití příspěvku kontrolují pracovníci úřadů městských částí. Pokud je zjištěno, že příspěvek není používán správně, může obecní úřad určit tzv. zvláštního příjemce, který zajistí správné použití příspěvku a v případech zneužívání příspěvku nárok na výplatu příspěvku odejmout.

Postavení osob pečujících

Pokud o svého rodinného příslušníka nebo jinou blízkou osobu, která je závislá na pomoci jiných (tj. obvykle je přiznán příspěvek na péči), pečují lidé samostatně nebo s dílčí dopomoci sociálních služeb, jsou jim ze zákona přiznány tyto další prvky sociální ochrany:

 • příspěvek na péči je vyplácen i v částečném souběhu s rodičovským příspěvkem
 • doba péče je hlavní pečující osobě započítána jako náhradní doba pro účely důchodového pojištění
 • hlavní pečující osoba je tzv. „státním pojištěncem“ v oblasti veřejného zdravotního pojištění, tj. za pečující osobu hradí zdravotní pojištění stát
 • pečující osoby nejsou nijak limitovány při pracovním uplatnění
 • doba péče se považuje za náhradní dobu pro přiznání podpory v nezaměstnanosti

pozn. přímý odkaz na formuláře pro příspěvek na péči na portálu MPSV:
http://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/welcomePortál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka