Používáním webů z portálové rodiny praha.eu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používají soubory cookies.  Více informací
Rozumím

Podpora registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášení dotačního programu: Podpora registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytovaných zejména občanům hlavního města Prahy v návaznosti na § 101a uvedeného zákona

Na základě usnesení Zastupitelstva HMP č. 29/12 ze dne 14. 9. 2017 je vyhlašováno dotační řízení hlavního města Prahy pro rok 2018 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy

Dotační řízení vyhlašuje hlavní město Praha v návaznosti na § 101a zákona o sociálních službách č.108/2006Sb., v souladu s Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze, v souladu s Rozhodnutím MPSV o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2018, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky pro dotační řízení jsou upraveny v Pravidlech dotačního řízení hlavního města Prahy pro rok 2018 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy.

Tato pravidla zejména upravují pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace, postup pro podání žádostí, postup pro posouzení žádostí, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a finanční vyúčtování dotace pro rok 2018. Podmínkou pro přidělení dotace bude naprostá transparentnost hospodaření. Poskytovatelé sociálních služeb budou povinni čerpat dotaci v souladu se zásadami efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti.

Při posouzení žádostí budou zohledněny i minimální průměrné výše celkové úhrady ze strany uživatelů služby na financování příslušné služby sociální péče. Jedná se o průměrnou výši úhrady za sociální službu (tzv. referenční hodnotu), a to za péči, stravu a pobyt s ohledem na příslušný druh služby sociální péče.

Výchozí hodnoty pro srovnání průměrné výše úhrady uživatelů za službu sociální péče:

Služby sociální péče § zákona č. 108/2006 Sb. Minimální průměrná výše úhrady
Osobní asistence §39 90 Kč/hod.
Pečovatelská služba §40 60 Kč/hod.
Tísňová péče §41 300 Kč na 1uživatele/měsíc
Průvodcovské a předčitatelské služby §42 80 Kč/hod.
Podpora samostatného bydlení §43 50 Kč/hod.
Odlehčovací služby §44 90 Kč/hod. - terénní a ambulantní forma služby
10 000,- pobytová forma služby
Centra denních služeb §45 60 Kč/hod.
Denní stacionáře §46 60 Kč/hod.
Týdenní stacionáře §47 7 000 Kč na uživatele/měsíc
Domovy pro osoby se zdravotním postižením §48 13 000 Kč na uživatele/měsíc
Domovy pro seniory §49 13 000 Kč na uživatele/měsíc
Domovy se zvláštním režimem §50 13 000 Kč na uživatele/měsíc
Chráněné bydlení §51 4 000 Kč na uživatele/měsíc
Sociální služby poskytované ve
zdravotnických zařízeních ústavní péče
§52 10 000 Kč na uživatele/měsíc

Průměrná výše celkové úhrady z veřejného zdravotního pojištění za zdravotní péči poskytovanou v domovech pro seniory, domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech se zvláštním režimem v případě jednoho uživatele ve stupni závislosti III. nebo IV. příspěvku na péči je pro účely dotačního řízení stanovena na 3 000,- Kč/měsíc.

Žádost o dotaci budou poskytovatelé sociálních služeb podávat prostřednictvím internetové aplikace OK služby – Poskytovatel.

Na poskytnutí dotace není právní nárok. Dotace nemusí být přidělena v požadované výši. Proti nepřidělení dotace nebo přidělené výši dotace se nelze odvolat.

Termín odevzdání žádosti je od 19. října do 3. listopadu. 2017 včetně (viz. Pravidla dotačního řízení hlavního města Prahy pro rok 2018 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy).

Povinné přílohy žádosti o dotaci (poskytovatel sociální služby podá prostřednictvím internetové aplikace OK služby – Poskytovatel; bez povinných příloh nelze žádost podat):

Usnesením Zastupitelstva HMP č. 29/12 ze dne 14. 9. 2017 byla také schválena povinná příloha žádosti: rozpočet poskytované služby (viz. Dokumenty ke stažení). Tato příloha se povinně vkládá do internetové aplikace OK služby – Poskytovatel a je součástí řádně zpracované žádosti o dotace.

Součástí schválených Pravidel dotačního řízení je také postup při Hlášení o změnách (viz. Dokumenty ke stažení)

O veškerých změnách údajů uváděných v předložené žádosti je žadatel povinen písemně informovat na předepsaném formuláři odbor ZSP MHMP nejpozději do 14 pracovních dnů od jejich vzniku (viz Pravidla dotačního řízení hlavního města Prahy pro rok 2018 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy, část IV, bod 6):

a) změny v kontaktních údajích (změna kontaktní osoby, telefonického spojení, e-mailové adresy);
b) změna bankovního účtu příjemce dotace;
c) změny v souvislosti se změnou (změna rozhodnutí o registraci) či zrušením registrace sociální služby;
d) jakoukoliv změnu ve vztahu k poskytovatelům veřejných prostředků, z důvodu vyloučení možného rizika zneužití poskytnuté dotace.

Poskytovatel sociálních služeb akceptuje při podpisu smlouvy o poskytnutí dotace čerpání rozpočtu přidělené dotace. Poskytovatel se zároveň zavazuje, že bude čerpat finanční prostředky v jednotlivých položkách rozpočtu maximálně do výše svého požadavku v jednotlivých položkách. Změnu v akceptovaném čerpání rozpočtu dotace může poskytovatel realizovat pouze na základě předchozí písemné žádosti na předepsaném formuláři (viz Pravidla dotačního řízení hlavního města Prahy pro rok 2018 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy, část III, bod 9 a bod 10) a písemného souhlasu odboru  ZSP MHMP.

Dokumenty ke stažení:

1) Provoz aplikace OK služby
2) Rozpočet poskytované služby
3) Hlášení o změnách
4) Hlášení změn v položkovém čerpání rozpočtu
5) Čestné prohlášení o bezdlužnosti

Výsledky dotačního řízení HMP pro rok 2018

Rozhodnutí č.1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2018


Operační program Praha – pól růstu ČR: Investiční dotace pro poskytovatele sociálních služeb

Poskytovatelé sociálních služeb mohou až do 23. března 2018 podávat žádosti o podporu na modernizaci poskytovaných sociálních služeb, zároveň mohou u vybraných sociálních služeb navýšit jejich kapacitu.

Od září roku 2017 je v rámci pražského operačního programu otevřená výzva zaměřená na podporu sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení. Jedná se o výzvu spolufinancovanou z Evropského fondu pro regionální rozvoj, finanční prostředky tak budou použity na investiční, „tvrdé“ projekty. V rámci vyhlášené výzvy je alokováno celkem 300 milionů korun. Žádosti je možné podávat až do 23. 3. 2018.

Poskytovatelé sociálních služeb díky této výzvě získají celkem 180 milionů Kč na modernizaci vybraných druhů sociálních služeb poskytovaných dle zákona č. 108/2006 Sb. Modernizovat (tj. nejen rekonstruovat prostory, ale i pořídit nový nábytek a veškeré potřebné vybavení) lze azylové domy, domy na půl cesty, kontaktní centra, nízkoprahová denní centra, noclehárny, terénní programy, služby sociální rehabilitace, sociálně aktivizační služby pro seniory a další. Případně u těchto vybraných služeb: azylové domy, domy na půl cesty, kontaktní centra, krizová pomoc, nízkoprahová denní centra a terénní programy, rozšířit jejich kapacitu, ať už výstavbou nových prostor, přístavbou ke stávajícím prostorám, či rekonstrukcí prostor.

Zbývající finanční prostředky (celkem 70 milionů Kč) jsou určeny pro městské části, příspěvkové organizace či nestátní neziskové organizace na vznik a rozvoj bytů sociálního bydlení, včetně chráněného bydlení. Upravit lze např. nebytové prostory na byty sociálního bydlení, rozšířit byty s navýšením kapacity nebo zkvalitnit bydlení ve stávajících sociálních bytech. Součástí projektu mohou být také nezbytné úpravy společných prostor v domě (např. chodby, suterén, půda) a venkovních prostor, které k nemovitosti náleží. A dále na podporu komunitního života (celkem 50 milionů Kč) - městské části, příspěvkové organizace či nestátní neziskové organizace mohou zpracovat projekt zaměřený na vznik a rozvoj kulturně komunitních center. Může se jednat např. o výstavbu nového centra, či rekonstrukci stávajícího.

Podrobné informace o aktuálně vyhlášené 35. výzvě v rámci Prioritní osy 3: Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě, včetně kontaktů na kontaktní pracovníky výzvy, naleznete na stránkách Operačního programu Praha – pól růstu ČR: http://penizeproprahu.cz/vyzva-c-35-podpora-socialnich-sluzeb-komunitniho-zivota-a-socialniho-bydleni/

 Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka